யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

இரைப்பிருமல் குறைய - மருதம் பட்டை , திப்பிலி , சுக்கு

மருதம் பட்டை 
அறிகுறிகள்:
  • சளி.
  • இருமல்.
  • இழுப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மருதம் பட்டை
  2. சிற்றரத்தை
  3. திப்பிலி
  4. சுக்கு
செய்முறை:

மருதம்பட்டை, சிற்றரத்தை, திப்பிலி, சுக்கு ஆகியவற்றை இடித்து தண்ணீர் விட்டு காய்ச்சி வடிகட்டிய கஷாயத்தை 48 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் இரைப்பிருமல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment