யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலைவலி குணமாக - குங்குமப்பூ

குங்குமப்பூ

குங்குமப்பூவை அரைத்து நெற்றிப்பொட்டில் தடவ தலைவலி குணமாகும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலைவலி.
  2. ஒற்றை தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. குங்குமப்பூ
செய்முறை:

குங்குமப்பூவை மைய அரைத்து நெற்றிப்பொட்டில் தடவ தலைவலி குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment