யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவ‌லி குறைய - துளசி

துளசி

துள‌சி இலையை மென்று தின்று விட்டு  தலையிலும் தேய்க்க‌த் தலைவ‌லி  குறையு‌ம்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
  2. ஒற்றை தலைவலி.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. துள‌சி
செய்முறை:

துள‌சி இலையை மென்று தின்று விட்டு  தலையிலும் தேய்க்க‌த் தலைவ‌லி  குறையு‌ம்.

No comments:

Post a Comment