யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைபாரம் குறைய - கிராம்பு

கிராம்பு

கிராம்பை அரைத்து நெற்றியில் பற்று போட தலைபாரம் குறையும்.அறிகுறிகள்:
  1. தலைபாரம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கிராம்பு
செய்முறை:

கிராம்பை மை போல் அரைத்து நெற்றியில் பற்று போட தலைபாரம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment