யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய - மலைவேம்பு

மலைவேம்பு

மலைவேம்பு இலைகளை நன்கு அரைத்து தலையில் பற்றுப்போட்டு வந்தால் தலை வலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  • தலை வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. மலைவேம்பு இலை
செய்முறை:

மலைவேம்பு இலைகளை நன்கு அரைத்து தலையில் பற்றுப்போட்டு வந்தால் தலை வலி குறையும்

No comments:

Post a Comment