யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

நீர்க்கோர்வை குறைய - தும்பைப் பூ - மிளகு

தும்பைப் பூ

தும்பைப் பூ, மிளகு  சேர்த்து அரைத்து  பற்றுப் போட நீர்க்கோர்வை குறையும். 

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
  • தலைபாரம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தும்பைப் பூ
  2. மிளகு
செய்முறை:

தும்பைப் பூவையும், ஒரு மிளகையும்  சேர்த்து அரைத்து நெற்றியில் பற்றுப் போடத் தலைவலி, தலைபாரம், நீர்க்கோர்வை குறையும்.

No comments:

Post a Comment