யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலைவலி குறைய - காப்பி கொட்டை

காப்பி கொட்டை

கொதிக்கும் தண்ணீரில் காப்பிக் கொட்டை தூளைப் போட்டு  ஆவி பிடிக்க தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள் :
  1. தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. காப்பி தூள்
செய்முறை :

கொதிக்கும் தண்ணீரில் காப்பிக் கொட்டை தூளைப் போட்டு  ஆவி பிடிக்க தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment