யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 11 February 2013

கபம் குறைய - வெங்காயத்தாள்

வெங்காயத்தாள்
அறிகுறிகள்:
  • கபம்.
  • கோழை.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. வெங்காயத்தாள்
செய்முறை:

வெங்காயத்தாளை சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கபம், கோழை குறையும்.

No comments:

Post a Comment