யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலை வலி குறைய - துளசி , மிளகு

துளசி

மிளகு, துளசி இரண்டையும் வாயில் போட்டு கொண்டால் தலை வலி குறையும் .

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலித்தல்
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. மிளகு
  2. துளசி
செய்முறை:

மிளகு, துளசி இரண்டையும் வாயில் போட்டு கொண்டால் தலை வலி விரைவில் குறையும் .

No comments:

Post a Comment