யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய - புதினா இலை

புதினா இலை

புதினா இலைகளை இடித்து சாறு எடுத்து நெற்றிப் பொட்டில் பூசி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. புதினா இலை
செய்முறை:

புதினா இலைகளை இடித்து சாறு எடுத்து நெற்றிப் பொட்டில் பூசி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment