யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 21 February 2013

வாய்ப்புண் குறைய- இஞ்சி வாயுவிளங்கா

வாயுவிளங்கா
அறிகுறிகள்:
  • வாய்ப்புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வாயுவிளங்கா  இலை.
  2. இஞ்சி
செய்முறை:

வாயுவிளங்கா இளம் இலைகளுடன் சிறிது இஞ்சி சேர்த்து வாய் கொப்பளித்து வந்தால் வாய்ப்புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment