யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

தூக்கமின்மை குறைய- திருநீற்றுப்பச்சிலை

திருநீற்றுப்பச்சிலை
அறிகுறிகள்:
  1. தூக்கமின்மை.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. திருநீற்றுப்பச்சிலை.
செய்முறை:

திருநீற்றுப்பச்சிலையை நசுக்கி  முகர தூக்கமின்மை குறையும்.

No comments:

Post a Comment