யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலை வலி குறைய -எட்டிமர விதை , சந்தனக் கட்டை

எட்டிமர விதை

எட்டிமர விதையை சந்தனக் கட்டையில்  உரசி நெற்றியில் பற்றுப் போட தலைவலி குறையும்.

அறிகுகள்:
  1. தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. எட்டிமர விதை.
  2. சந்தனக் கட்டை
செய்முறை:

எட்டிமர விதையை சந்தனக் கட்டையில்  உரசி நெற்றியில் பற்றுப் போட தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment