யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

தூக்கமின்மை குறைய- சுரை இலை

சுரை இலை
அறிகுறிகள்:
  1. தூக்கமின்மை.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சுரை இலை.
செய்முறை:

சுரை இலையின் இளம் இலைகளைச் சமைத்து உண்ணத்  தூக்கமின்மை குறையும்.

No comments:

Post a Comment