யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

தலைச்சுற்று குறைய‌ - முருங்கை இலை

முருங்கை இலை

முருங்கை இலைக் கொழுந்தை,தாய்ப்பால் விட்டரைத்து  நெற்றியில் பற்றுப் போட தலைச்சுற்று குறையும்.

அறிகுறிகள்
  • தலைச்சுற்று.
தேவையான பொருட்கள்
  1. முருங்கை இலை
செய்முறை

முருங்கை இலைக் கொழுந்தை,தாய்ப்பால் விட்டரைத்து  நெற்றியில் பற்றுப் போட தலைச்சுற்று குறையும்.

No comments:

Post a Comment