யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலைவலி நீங்க- ஜாதிக்காய்

ஜாதிக்காய்

ஜாதிக்காய் விதைகளை அரைத்து தலையில் தேய்த்தால் தலைவலி நீங்கும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
  2. ஒற்றை தலை வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. ஜாதிக்காய்
செய்முறை:

ஜாதிக்காய் விதைகளை அரைத்து அடிக்கடி தலையில் தேய்த்தால் தலைவலி நீங்கும்.

No comments:

Post a Comment