யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

தலைவலி குறைய - திருநீற்றுபச்சிலை

திருநீற்றுபச்சிலை

திருநீற்றுபச்சிலையை எடுத்து முகர்ந்து வந்தால் தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. திருநீற்றுபச்சிலை
செய்முறை:

திருநீற்றுபச்சிலையை எடுத்து முகர்ந்து வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment