யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

கண் எரிச்சல் குறைய - திருநீற்றுப் பச்சிலை

திருநீற்றுப் பச்சிலை
அறிகுறிகள்:
  1. கண் எரிச்சல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. திருநீற்றுப் பச்சிலை.
செய்முறை:

திருநீற்றுப் பச்சைஇலை சாற்றை கண்ணின் மேல் தடவ கண் எரிச்சல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment