யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலை வலி குறைய - பால் , சுக்கு

பால்

சுக்குப் பொடியை பாலில் குழைத்து நெற்றியில் தடவ தலை வலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சுக்கு
  2. பால்
செய்முறை:

சுக்குப் பொடியை பாலில் குழைத்து நெற்றியில் தடவ தலை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment