யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய - தாளிசப்பத்திரி இலை

தாளிசப்பத்திரி இலை

தாளிசப்பத்திரி இலைகளை அரைத்து நெற்றிப் பொட்டில் பூசத் தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. தாளிசப்பத்திரி இலை.
செய்மு‌றை:

தாளிசப்பத்திரி இலைகளை அரைத்து நெற்றிப் பொட்டில் பூசத் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment