யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலை வலி விலக - கொத்தமல்லி

கொத்தமல்லி

கொத்தமல்லி சாறு எடுத்து முன் நெற்றியில் பற்று போட்டால் தலை வலி விலகும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை பாரமாக இருத்தல்
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. கொத்தமல்லி சாறு
செய்முறை:

கொத்தமல்லி சாறு எடுத்து முன் நெற்றியில் பற்று போட்டால் தலை வலி விலகும்
.

No comments:

Post a Comment