யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

தலைவலி குறைய . ஐயம்பனா இலை , ஆமணக்கு எண்ணெய்

ஐயம்பனா இலை
ஐயம்பனா  இலையை ஆமணக்கு எண்ணெயில் வாட்டி முன் நெற்றியில் வைத்து வந்தால் தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி
தேவையான பொருட்கள்:
  1. ஐயம்பனா இலை
  2. ஆமணக்கு எண்ணெய்
செய்முறை:

ஐயம்பனா இலைகளை  ஆமணக்கு எண்ணெயில் வாட்டி முன் நெற்றியில் வைத்து வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment