யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 14 February 2013

மூக்கடைப்பு குறைய- ஓமம் , வேப்ப இலை,ஓமம்

வேப்ப இலை
அறிகுறிகள் :
  1. மூக்கடைப்பு.
  2. மூக்கில் நீர் வடிதல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வேப்ப இலை
  2. ஒமம்
செய்முறை :

வேப்ப இலையையும் ஓமத்தையும் அரைத்து நெற்றியில் பூச மூக்கடைப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment