யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலை வலி நீங்க - மிளகு , உப்பு

மிளகு

உப்பு,மிளகு அரைத்து நெற்றியில் பற்று போட்டால் தலை வலி நீங்கும்.

அறிகுறிகள்:
  1. ஒரு பக்கமாக வலித்தல்.
  2. தலை பாரமாக இருத்தல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. உப்பு
  2. மிளகு
செய்முறை:

உப்பு,மிளகு அரைத்து நெற்றியில் பற்று போட்டால் தலை வலி விரைவில் நீங்கும்.

No comments:

Post a Comment