யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

கண் எரிச்சல் குறைய- நாவல் பழம்

நாவல் பழம்
அறிகுறிகள்:
  • கண் எரிச்சல்.
  • கண்ணில் நீர்வடிதல்.
தேவையான பொருட்கள் :
  1. நாவல் பழம்
செய்முறை:

நாவற்பழத்தை ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் சாப்பிட்டு வந்தால் கண்ணில் ஏற்படும் எரிச்சல் நீர்வடிதல் ஆகிய நோய்கள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment