யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

பொன்னுக்கு வீங்கி குறைய - வசம்பு. பலா மஞ்சள்.

வசம்பு 
அறிகுறிகள்:
  • கன்னம் கழுத்தில் ஏற்படும் வீக்கம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வசம்பு.
  2. பலா மஞ்சள்.
செய்முறை:
வசம்பு, பலா மஞ்சள் ஆகியவற்றை அரைத்து கன்னம் கழுத்தில் ஏற்படும் வீக்கத்திற்கு போட்டால் பொன்னுக்கு வீங்கி குறையும்.

No comments:

Post a Comment