யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்கல் குறைய - அரசமர பட்டை.

அரச மரப்பட்டை
அறிக்குறிகள் :
  • தொடர்ந்து விக்கல் எடுத்தல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. அரசமர பட்டை.
செய்முறை:
அரச மரப்பட்டைத் தூளை தண்ணீரில் ஊறவைத்து வடிகட்டிக் குடிக்க விக்கல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment