யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்கல் குறைய- சுக்கு. வெல்லம்.

வெல்லம்
அறிகுறிகள்:
  • விக்கல்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சுக்கு.
  2. வெல்லம்.
செய்முறை:
5 கிராம் சுக்கு எடுத்து அதனுடன் 10 கிராம் வெல்லம் சேர்த்து அரைத்து உருண்டையாக உருட்டி வாயில் அடக்கிக் கொண்டால் விக்கல் குறையும்.
குறிப்பு:
  • அடிக்கடி வரும் விக்கல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment