யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

பொன்னுக்கு வீங்கி குறைய - வேப்பிலை. மஞ்சள்.

வேப்பிலை
அறிகுறிகள்:
  • பொன்னுக்கு வீங்கி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. வேப்பிலை.
  2. மஞ்சள்.
செய்முறை:
வேப்பிலைகளை எடுத்து மஞ்சள் சேர்த்து நீர் விட்டு அரைத்து கன்னங்களில் ஏற்படும் பொன்னுக்கு வீங்கியில் பூசி வந்தால் பொன்னுக்கு வீங்கி குறையும்.

No comments:

Post a Comment