யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

நகச்சுற்று குறைய - வேம்பு. மிளகு.

வேப்பிலை
அறிகுறிகள்:
  1. நகச்சுற்று.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வேம்பு.
  2. மிளகு.
செய்முறை:
பத்து வேப்பிலையோடு, பத்து மிளகு சேர்த்து நீர் விட்டரைத்து விரலில் கட்டி, சிறிது உண்ண நகச்சுற்று குறையும்.

No comments:

Post a Comment