யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கை,கால் வலி குறைய - வேலிப்பருத்தி. சுண்ணாம்பு.

சுண்ணாம்பு
அறிகுறிகள்:
  1. கை, கால் வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வேலிப்பருத்தி.
  2. சுண்ணாம்பு.
செய்முறை:
வேலி பருத்தி சாறு, சுண்ணாம்பு கலந்து கை, கால் வலியுள்ள இடத்தில் தொடர்ந்து தடவ வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment