யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கை வலி நீங்க - சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு

சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு
அறிகுறிகள்:
  1. கை வலித்தல்
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு
செய்முறை:
சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கை தண்ணீர் விட்டு அரைத்து வலி உள்ள இடத்தில் பூசவும்.

No comments:

Post a Comment