யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 12 February 2013

கபம் குறைய - சங்கன் இலை

சங்கன் இலை
அறிகுறிகள்:
  • கபம்.
  • கோழை.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சங்கன் இலை.
செய்முறை:

ஓரிரு சங்கன் இலைகளை மென்று சாப்பிட்டு வந்தால் கபம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment