யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 21 February 2013

வாய் நாற்றம் குறைய- நாரத்தை இலை

நாரத்தை இலை
அறிகுறிகள்:
  • வாய் நாற்றம்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. நாரத்தை இலை.
செய்முறை:

நாரத்தை இலைகளை வெறுமனே வாயில் போட்டு மென்றால் வாய் நாற்றம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment