யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

கண் நோய் குறைய - அவரைக்காய்

அவரைக்காய் 

அறிகுறிகள் :
  1. கண் எரிச்சல்.
  2. கண்வலி.
தேவையானப்    பொருட்கள் :
  1. அவரைப்பிஞ்சு
செய்முறை :

விதை முற்றாத அவரை பிஞ்சை சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கண் நோய் குறையும்.

No comments:

Post a Comment