யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 12 February 2013

கபம் குறைய - பரட்டைக் கீரை

பரட்டைக் கீரை
அறிகுறிகள்:
  • சளி.
  • கோழை.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. பரட்டைக் கீரை
செய்முறை:

பரட்டைக் கீரைகளை சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கபம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment