யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்கல் குறைய - திப்பிலி, சீரகம் பொடி, தேன்

 
சீரகம்
அறிகுறிகள்:
  1. விக்கல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. திப்பிலி.
  2. சீரகம்
  3. தேன்.
செய்முறை:

திப்பிலி, சீரகம் பொடி, இவைகளை தேனில் கலந்து சாப்பிட்டுவர விக்கல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment