யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 11 April 2013

நகச்சொத்தை குறைய .

படிகாரம் 

அறிகுறிகள்:
  • நகம்சொத்தையாக காணப்படுதல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. படிகாரம்.
செய்முறை:
படிகாரத்தைப் பொரித்து நீர்விட்டுக் கெட்டியாகக் குழைத்து நகச்சொத்தையின் மீது வைத்து கட்டினால் நகச்சொத்தை குறையும்.

No comments:

Post a Comment