யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

நகச்சுற்று குறைய - வெற்றிலை. சுண்ணாம்பு.

வெற்றிலை
அறிகுறிகள்:
  1. நகச்சுற்று.
  2. சொத்தை நகம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வெற்றிலை.
  2. சுண்ணாம்பு.
செய்முறை:
வெற்றிலையுடன் சுண்ணாம்பு சேர்த்து அரைத்து நகச்சுற்றுக்கு பூச நகச்சுற்று குறையும்.

No comments:

Post a Comment