யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைக்கனம் குறைய - சுக்கு

சுக்கு

சுக்கை அரைத்து நெற்றியிலும், சிறிது தலை உச்சியிலும் பற்றுப் போட்டு வந்தால் தலைக்கனம் குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
  • தலைக்கனம்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சுக்கு.
செய்முறை:

சுக்கை அரைத்து நெற்றியிலும், சிறிது தலை உச்சியிலும் பற்றுப் போட்டு வந்தால் தலைக்கனம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment