யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

தலைவலி குறைய- இஞ்சி

இஞ்சி

த‌லைவலிக்கு இஞ்சியைத் தட்டி வலியுள்ள இடத்தில் சிறிது தடவ தலைவலி குறையும். 

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. இஞ்சி
செய்முறை:

த‌லைவலிக்கு இஞ்சியைத் தட்டி வலியுள்ள இடத்தில் சிறிது தடவ தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment