யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

த‌லைவ‌லி குறைய - சம்பங்கி பூ

ச‌ம்ப‌ங்கி பூ

ச‌ம்ப‌ங்கிப் பூவை அரை‌த்து ப‌ற்றுப்போட்டால் த‌லைவ‌லி குறையு‌ம்.

அறிகுறிக‌ள் :
  1. தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சம்பங்கிப்பூக்கள்.
செய்முறை :

ச‌ம்ப‌ங்கிப்பூவை  அரை‌த்து ‌ ப‌ற்றுப்போட்டால் த‌லைவ‌லி குறையு‌ம்

No comments:

Post a Comment