யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 12 February 2013

சுரமும் தாகமும் குறைய - கானா வாழை

கானா வாழை
அறிகுறிகள்:
  1. சுரத்தினால் தாகம்.
  2. சுரம்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. கானா வாழை.
செய்முறை:

கனா வாழை சமூலத்தைக் குடிநீராக்கிக் குடிக்க தாகமும் சுரமும் குறையும்.

No comments:

Post a Comment