யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 21 February 2013

வாய் நாற்றம் குறைய- பேரரத்தை இலை

பேரரத்தை இலை
அறிகுறிகள்:
  • வாய் நாற்றம்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. பேரரத்தை இலை.
செய்முறை:

பேரரத்தை இள இலைகளை  மென்றால் வாய் நாற்றம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment