யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 21 February 2013

வாய்ப்புண் குறைய - கருவேலப்பட்டை

கருவேலப்பட்டை
அறிகுறிகள்:
  • வாய்ப்புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கருவேலம்பட்டை
செய்முறை:

கருவேலம்பட்டையை குடிநீராக்கி வாய்க் கொப்பளிக்க வாய்ப்புண், பல் ஈறு வலி ஆகியவை குறையும்.

No comments:

Post a Comment