யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலைபாரம் குறைய - தும்பை பூ , நல்லெண்ணெய்

தும்பை பூ

நல்லெண்ணெயில் தும்பை பூவை போட்டு காய்ச்சி தலையில் தேய்த்து குளித்து வர தலைபாரம் குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
  2. ஒற்றை தலை வலி.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. நல்லெண்ணெய்
  2. தும்பை பூ
செய்முறை:

நல்லெண்ணெயில் தும்பை பூவை போட்டு காய்ச்சி அடிக்கடி தலையில் தேய்த்து குளித்து வர தலைபாரம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment