யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 12 February 2013

காய்ச்சல் குறைய -கோரைக்கிழங்கு , சந்தனம் , வெட்டிவேர்

சந்தனம்
அறிகுறிகள் :
  1. காய்ச்சல்.
தேவையான பொருட்கள் :
  1. கோரைக் கிழங்கு
  2. சந்தனம்
  3. வெட்டிவேர்
  4. பற்பாடகம்.
  5. பிரமட்டை.
  6. சுக்கு.
செய்முறை :

கோரைக்கிழங்கு, சந்தனம், வெட்டிவேர், பற்பாடகம், பிரமட்டை, சுக்கு இவைகளை எடுத்து தண்ணீரில் போட்டு சுண்டகாய்ச்சி சாப்பிட்டுவர  காய்ச்சல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment