யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவ‌லி ‌சுர‌ம் குறைய- காக்கர‌ட்டான்

காக்கர‌ட்டான்
காக்கர‌ட்டான் வேரை  த‌ண்ணீர் விட்டு  காய்ச்சி குடித்தால் தலைவ‌லி ‌சுர‌ம்  குறையு‌ம்‌.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. [ச‌ங்குபூ]காக்கர‌ட்டான் வேர்.
செய்முறை:

காக்கர‌ட்டான் வேரை  த‌ண்ணீர் விட்டு   காய்ச்சி குடித்தால் தலைவ‌லி ‌சுர‌ம்  குறையு‌ம்‌.

No comments:

Post a Comment