யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய - மணத்தக்காளி இலை

மணத்தக்காளி இலை

மணத்தக்காளி இலைகளைப் பிழிந்து சாறு எடுத்து நெற்றிப் பொட்டில் பூசி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. மணத்தக்காளி இலை.
செய்முறை:

மணத்தக்காளி இலைகளைப் பிழிந்து சாறு எடுத்து நெற்றிப் பொட்டில் பூசி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment