யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலை வலி குறைய - பழம்பாசி இலை

பழம்பாசி இலை 

பழம்பாசி இலையை அரைத்துத்  தலையில் தேய்த்து  குளித்துவர தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள் :
  1. பழம்பாசி இலை.
செய்முறை:

பழம்பாசி இலையை அரைத்துத்  தலையில் தேய்த்து  குளித்துவர தலைவலி குறையும் .

No comments:

Post a Comment